ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.    Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2.    Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3.    Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

4.    Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.


Omvang van de bestelling

5.    Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

6.    Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. In elk geval is behoudens andersluidend beding de kostprijs verbonden aan de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de aanstelling van een veiligheidscoördinator integraal ten laste van de klant.


Leveringen en termijnen

7.    Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

8.    De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

9.    Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

10.    De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan (langere wachttijd dan 15 minuten ), zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. Desgevallend dient de klant te zorgen voor het doortrekken van de nutsvoorzieningen naar de door onze firma daartoe aangeduide plaatsen De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan 15 minuten zullen worden aangerekend aan de klant aan een forfaitair tarief van 25,00 Euro per aangevatte 15 minuten en 0,20 Euro per kilometer.

11.    De klant dient voorafgaandelijk aan de aanvang der werken en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ondertekening van de overeenkomst bouwplannen of andere documenten, zoals in de overeenkomst bepaald, voor te leggen.


Aansprakelijkheid voor schade

12.    De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van  de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

13.    Indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

14.    De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

15.    Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het eventueel niet bekomen van subsidies, premies, groene stroom certificaten, etc… die door overheidsinstanties worden verstrekt. Onze firma kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de eventuele weigering van toestemming van de netbeheerder om tot aansluiting op het net over te gaan.

16.    Onze firma is in geen geval aansprakelijk voor het al dan niet behalen van de verwachte rendementen. Het betreft hier immers schattingen.


Beëindiging

17.    Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

18.    Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding.

19.    Onverminderd ons recht op schadevergoeding is onze firma gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door de loutere verzending van een aangetekende brief, zonder dat de klant daardoor gerechtigd is op enige schadevergoeding, in volgende gevallen:

-    Indien door toedoen van de klant of diens aangestelden de uitvoering van de overeenkomst met meer dan twee maanden geschorst wordt.

-    In geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant.

-    In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, wco regeling, kennelijk onvermogen, staking van activiteiten van de klant alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.


Aanvaarding der werken

20.    Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. 

21.    Onze firma is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

22.    Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 


Oplevering

23.    Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen acht dagen vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

24.    In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hiernavolgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

25.    In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het goed door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.


Klachten

26.    Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uivoering der werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.


Eigendomsvoorbehoud

27.    Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.


Betalingsmodaliteiten

28.    Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

29.    Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook de bedragen die nog niet vervallen zouden zijn worden op dat moment opeisbaar.

30.    Wanneer onze firma en de klant elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn met betrekking tot opeisbare schuldvorderingen, dan heeft onze firma, ongeacht de aard van de schuldvorderingen of de hoedanigheid van de klant, op elk ogenblik het recht om over te gaan tot compensatie, zelfs bij of na beslag, een insolventieprocedure of samenloop met schuldeisers. Onze firma bezit dit recht zowel met betrekking tot schuldvorderingen van dezelfde soort als met betrekking tot schuldvorderingen van een andere soort


Laattijdige betaling, kosten en aankleven

31.    Op elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijft, zal - indien de opdrachtgever een onderneming is - van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook,  een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2de  lid, W. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op de nog te betalen som, te rekenen vanaf de vervaldag, verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 EUR. 

32.    Op elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijf, zal - indien de opdrachtgever een consument is - na een voorafgaande ingebrekestelling een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2de lid, W. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op de nog te betalen som, te rekenen vanaf de eerste herinnering, verschuldigd zijn alsook een forfaitaire schadevergoeding als volgt:

a) 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;

b) 30,00 EUR vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is;

c) 65,00 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. 

Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt heeft de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, het recht om van ons een zelfde vergoeding te vragen.

33.    Indien de opdrachtgever nalaat een factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

34.    4Elke vertraging in de betaling geeft ons het recht om, na ingebrekestelling, de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en nieuwe bestellingen te weigeren..


Verwerking van persoonsgegevens

35.    Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

36.    De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

37.    De verwerkingsverantwoordelijke is CHARGEPRO BV, met maatschappelijke zetel te Koeybleuken 24 te 2300 Turnhout en gekend onder het ondernemingsnummer 0684.937.586, E: info@chargepro.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de onze firma en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.chargepro.be. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.


Geldigheid

38.    Indien één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze clausule geacht worden geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige clausules.


Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

39.    Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org, Sint - Annadreef 68B, 1020 Brussel ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten op 11 april 1980.


Advies aanvragen